Erstatnings- og forsikringsret

Inden for erstatningsretten bistår vi især skadelidte, der har været udsat for en personskade, med deres erstatningssager – herunder opgørelse og gennemførelse af erstatningskrav.

Der vil typisk være tale om skadelidte, der har været udsat for et færdselsuheld eller en arbejdsulykke, men vi rådgiver også om patientskader og voldsoffersager. Vi bistår naturligvis skadelidte i forhold til såvel forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen og diverse nævn og myndigheder.

Når der er tale om en personskade med en ansvarlig skadevolder, vil erstatningsposterne typisk vedrøre erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne samt eventuelt andet tab.

Vi bistår såvel private som erhvervsvirksomheder i forbindelse med forskellige forsikringsretlige problemstillinger, der måtte opstå, hvis uheldet er ude. Inden for forsikringsretten rådgiver vi om alle forsikringsformer – herunder for eksempel erhvervsevneforsikringer, livsforsikringer og tingsforsikringer i form af for eksempel forsikringer vedrørende fast ejendom, løsøre og driftstabsforsikringer m.v.

Kontakt os